โปรแกรม จปฐ. 65 eBMN 6.07โปรแกรม eBMN 6.07

โปรแกรม จปฐ. 65 eBMN 6.07 คือ โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ซึ่งเป็นข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานระดับครัวเรือนที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของคนในครัวเรือน เพื่อให้ทราบว่า ควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ สำหรับข้อมูล กชช. 2ค คือ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ที่แสดงถึงระดับการพัฒนาเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้านในเขตชนบท สำหรับห่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จัดเก็บทุกปี และ ข้อมูลกชช. 2ค จัดเก็บทุก 2 ปีคู่มือการใช้งาน โปรแกรม จปฐ. 65 eBMN 6.07 ฉบับเต็ม Click Here

คู่มือการใช้งานเฉพาะ Windows Application Click Here

Download โปรแกรม จปฐ. 65 eBMN 6.07 (ช่องทางที่ 1)   Click HereDownload โปรแกรม จปฐ. 65 eBMN 6.07 (ช่องทางที่ 2)   Click Here

(ดาวน์โหลดทั้งหมด 273,165 ครั้ง || ดาวน์โหลดวันนี้ 1 ครั้ง)