ป้ายกำกับ: โปรแกรม จปฐ. 65

โปรแกรม จปฐ. 65 eBMN 6.07

โปรแกรม จปฐ. 65 eBMN 6.07 คือ โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ซึ่งเป็นข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานระดับครัวเรือนที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของคนในครัวเรือน เพื่อให้ทราบว่า ควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ สำหรับข้อมูล กชช. 2ค คือ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ที่แสดงถึงระดับการพัฒนาเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้านในเขตชนบท สำหรับห่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล จป…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โปรแกรม จปฐ. 65 eBMN 6.07